Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krynicach

Krynice 9, 22-610 Krynice

tel. 84 663 02 15
fax. 84 663 02 33

NIP 921-17-06-463

zskrynice@wp.pl

Konsultacje z nauczycielami

ZASADY UDZIAŁU UCZNIÓW W KONSULTACJACH Z NAUCZYCIELAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICACH

1.    Konsultacje z nauczycielami języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów klasy VIII odbywać się mogą od dnia 25 maja 2020r. po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu  spotkania z nauczycielem przedmiotu .

2.    Konsultacje dla wszystkich uczniów z zakresu wszystkich przedmiotów nauczania mogą odbywać się od dnia 1 czerwca 2020r. po  uprzednim uzgodnieniu spotkania z nauczycielem danego przedmiotu

3.    Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach tak, aby w spotkaniu brał udział tylko nauczyciel i 1 uczeń.

4.    Nauczyciel, który zamierza przeprowadzić na terenie szkoły konsultacje z uczniami, zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi na 2 dni przed przewidywanym terminem konsultacji.

5.    Na podstawie zgłoszeń nauczycieli dyrektor zabezpiecza odpowiednią ilość pomieszczeń na terenie szkoły.

6.    Uczeń biorący udział w konsultacjach powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej- maseczkę oraz rękawiczki, powinien posiadać także własne materiały piśmiennicze.

7.    Nie przewiduje się dowożenia uczniów na wyznaczone konsultacje- uczniowie przybywają do szkoły pod opieką rodziców.

INFORMACJA

wykrz1Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynicach im. Batalionów Chłopskich informuje, iż decyzją organu prowadzącego zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych od 6 maja 2020r. nie będą się odbywały.

Informacja w sprawie płatności za wyżywienie za m-c marzec 2020

obd icoUprzejmie informujemy, że płatności za wyżywienie za m-c marzec należy dokonywać w wysokości wskazanej na początku miesiąca marca, czyli na podstawie przekazanych karteczek przez wychowawców.

Odpłatności za kolejne miesiące będą pomniejszane o powstałą nadpłatę.

Drodzy Rodzice!

ped 20smW czasie zawieszenia zajęć można kontaktować się  z pedagogiem szkolnym wysyłając e-maila.

więcej...

UWAGA

wykrz1INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRYNICACH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynicach im. Batalionów Chłopskich informuje, iż od dnia 25 marca 2020r. realizacja podstaw programowych poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie w formie zdalnej z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej realizują podstawę programową nawiązując kontakt indywidualny z rodzicami dzieci i ustalając preferowaną przez rodziców formę kontaktu.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII kontaktują się z uczniami za pomocą poczty elektronicznej. Adresy e-mail nauczycieli przekażą wychowawcy rodzicom uczniów w formie wiadomości MMS. Uczniowie/rodzice w celu uwierzytelnienia kontaktu przesyłają pustą wiadomość e-mail na adresy nauczycieli, w temacie podają imię nazwisko ucznia oraz klasę.
  Informacja zwrotna w postaci wykonanych przez ucznia poleceń i zadań trafia do nauczyciela w takich formach jak:
  - scan wykonanej pracy,
  - screen ekranu telefonu, komputera,
   - zdjęcie pracy
  - tekst w wiadomości e-mail lub załącznik tekstowy.
  Dopuszczalna jest forma przesyłania wykonanych prac w formie MMS.
 3. Nauczyciele realizujący podstawy programowe poszczególnych przedmiotów zobowiązani są uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Dokumentacja przebiegu nauczania /dzienniki lekcyjne/ zostaną uzupełnione po przywróceniu zajęć w szkołach.
 5. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostosowując przedmiotowe systemy oceniania do potrzeb kształcenia na odległość.
 6. Ze względu na konieczność zapewnienia uczniom higieny pracy umysłowej oraz specyfikę kształcenia na odległość, ustala się maksymalną ilość prac podlegających ocenie w ciągu tygodnia: dla przedmiotów, dla których w ramowym planie nauczania przewidziano do 3 godzin tygodniowo- do 2 ocenianych prac; dla przedmiotów, dla których w ramowym planie nauczania przewidziano powyżej 3 godzin tygodniowo- do 3 ocenianych prac.
 7. Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia mogą odbywać się również w formie telefonicznej w godzinach ustalonych w "Harmonogramie konsultacji" znajdującym się na stronie internetowej szkoły.
 8. Nauczyciele dokumentują czynności w ramach kształcenia na odległość wykonując zestawienia tygodniowe w układzie: klasa, zrealizowane zagadnienia, formy i metody ich realizacji i przesyłając je na adres poczty szkoły.

Zachęcamy do korzystania ze stron rekomendowanych przez MEN

Strona 6 z 67

Galeria zdjęć

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zajrzeć

oke logo 1
 
cke logo 1
 
pszs 1
 
   lscdn1
men 1
 
kur lbn

 

Free business joomla templates